Uitslagen Gouden Wilhelmina Partij vanaf 2001

                                                                   Winnaars Gouden Wilhelmina Partij 
                                  Dames Hoofdklasse uitnodiging vanaf 2001
                                                                                                 2001                          
  1e prijs: Eelkje Algra   Berlikum  –  Inge Algra  Sneek  – Afke Hylkema  (k)  Akkrum
  2e prijs: Marie Heida –  Dronrijp  –  Wiesje v/d Berg   Grou  –  Tynke Toering   Weidum
  3e prijs:

                                                                                                  2002
                                        Afgelast wegens slechte weersomstandigheden

 
                                                                                                  2003
  1e prijs: Gejanné  Buma  (k)  Bolsward  –  Wiesje v/d Berg  Grou   –  Hessie Westra   St. Annaparochie
  2e prijs: Petra Viëtor  Hitzum  –  Debora  Oosterman   Grou  –  Afke Hylkema  Akkrum
  3e prijs: Andrea de Jong  Witmarsum  –  Inge Algra  Sneek  –  Leonie Zeinstra  Bolsward
                                                                                                  2004
  1e prijs: Gejanné  Buma  (k)  Bolsward  –  Hermanna Miedema  Stiens  –  Romy v/d Veen  St. Annaparochie
  2e prijs: Andrea de Jong  Witmarsum  –  Doete de Groot   Raerd –  Imke v/d Leest   Dronrijp
  3e prijs: Maaike Joostema  Minnertsga  – Tynke Toering  Groningen  –  Afke Hylkema  Akkrum
                                                                                                  2005
  1e prijs: Petra  Viëtor  (k)  Raerd  –  Imke v/d Leest  Dronrijp  –  Leonie Zeinstra  Berlikum
  2e prijs: Marie Heida   Leeuwarden  –  Hermanna Miedema  Stiens  –  Fenna Zeinstra   Bolsward
  3e prijs: Karen v/d Weide  Bolsward  –  Tineke Algra  Sneek  –  Idske Zijlstra  IJlst
                                                                                                  2006
  1e prijs: Linda Terpstra   (k)  Stiens  –   Bianca v/d Veen  Leeuwarden  –  Aukje van Kuiken  Kollumerpomp
  2e prijs: Maaike Joostema  Minnertsga  –  Tineke Algra  Sneek  –  Idske  Zijlstra  IJlst  
  3e prijs: Klaske de Jong  Ee  –  Debora  Oosterman  Grou  –  Maaike Wind  Pingjum        
                                                                                                  2007

  1e prijs: Margriet Koelmans  Oude Bildtzijl  –  Ingrid de Haan   Ried  –  Fenna Zeinstra  (k)  Bolsward
  2e prijs: Marie Heida  Leeuwarden  –  Gerieke de Groot  St. Annaparochie  – Maaike Wind  Pingjum
  3e prijs:  Afke Kuipers  Mantgum  –  Imke v/d Leest  Dronrijp   –  Miranda Scheffer  Leeuwarden
                                                                                                  2008
  1e prijs: Gejanné  Dijkstra  Bolsward  –  Jannie de Haan  Holwerd  –  Leonie Zeinstra  (k)  Berlikum
  2e prijs: Linda Terpstra  Stiens  –  Brecht Gerbrandy  Groningen  –  Afke Hylkema  Nes
  3e prijs: Afke Kuipers   Mantgum  –   Sjoukje Visser  Ee  –  Bianca  v/d Veen  Leeuwarden
                                                                                                   2009
  1e prijs: Maaike Joostema (k)  Minnertsga  –  Brecht Gerbrandy  Groningen  –  Afke Hylkema  Nes
  2e prijs: Hilda Tjepkema  Blija  –  Gerieke de Groot  St. Annaparochie  –  Aukje van Kuiken Kollumerpomp

  3e prijs: Afke Kuipers  Mantgum   –  Judy  Bergsma  Wommels  –  Fenna Zeinstra  Bolsward
  
                                                                                                 2010       
1e prijs: Linda Terpstra  Stiens – Romy van der Veen (K)  Franeker – Marike Beckers   Witmarsum        
2e prijs: Joukje Kuperus Dronrijp – Judy Bergsma Wommels – Bianca van der Veen  Leeuwarden
3e prijs: Margriet Koelmans  Oude Bildtzijl – Imke van der Leest  Dronrijp  – Aukje van Kuiken Kollumerpomp
                                                                                                  
                                                                                                2011                                             
                               Afgelast wegens  slechte weersomstandigheden                    
 
                                                      2012   
1e prijs: Joukje Kuperus  Dronrijp – Leonie van der Graaf  (K) Berltsum – Marije van der Meer  Groningen
2e prijs: Sanne Velsma  Groningen – Judy Bergsma Wommels – Fenna Zeinstra Bolsward
3e prijs: Nynke Sijbrandij  Dearsum – Marike Beckers  Bolsward – Manon Scheepstra  Franeker          
 
                                                                     2013
1e prijs: Marije Hiemstra   EastereinSjoukje Visser     Ee – Fenna Zeinstra (K)   Sneek
2e prijs: Lisette Wagenaar  St. Annaparochie –  Feikje Bouwhuis   Bolsward  –  Geke de Boer  Wergea   
3e prijs: Nelie Steentra  Bitgummole –  Klasine Huistra   Reduzum  –  Manon Scheepstra      Franeker
                                                            
                                                        2014
1e prijs: Evelien Westra, Bitgummole –  Nynke Sijbrandij Dearsum  (K)  –  Harmke SIegersma, Berltsum
2e prijs: Sanne Velsma, Groningen – Marthe Altenburg,  Grou   – Manon Scheepstra, Franeker
3e prijs: Rianne Vellinga, Franeker  –  Imke van der Leest, Easterein – Renske Terwisscha van Schelting, Wiuwert                         
 

Meer nieuws

jelle bruinsma

Uitslag Sponsorpartij 2022

Zondag 18 september 2022 Prijzen aangeboden door Bouwbedrijf Jelle Bruinsma 1e prijs Setpoint Team 1 Janna Dijkstra Dirk Boomsma Wybren Dijkstra   2e prijs Casco Montage

301590804 6016324495062068 8289972094637097219 n

Rabo Clubsupport 2022

  Wij doen mee aan de Rabobank Clubsupport; deze actie start vanaf 5 september. Breng je stem uit op V.v.V. Menaem. Je kan alleen stemmen

Uitslag Kind-Ouderpartij 2022

Prjjzen aangeboden door   Categorie 1 1e prijs: Sven Kingma en Mart Baarda 2e prijs: Jort Dijkstra en Wybren Dijkstra Categorie 2 1e prijs: Nikkie